Våra försäljnings- & leveransvillkor

Om det inte föreligger ett skiftligt avtal mellan båda parter, levererar Vink alla leveranser med följande villkor, oavsett eventuellt motstridiga eller avvikande uppgifter angivna på köparens order.

1. ORDERERKÄNNADE

Både muntliga och skriftliga order från Vink skall accepteras senast 8h efter det att ordererkännandet mottagits, dock minst 24h innan beräknad leveransdag, vid eventuellt kortare acceptfrist skall detta framgå av offerten/ordererkännandet. Vink ordererkänner beräknad leveransdag från lager. Vid leveranser direkt från en av Vinks samarbetspartners bekräftas den beräknade leveransdagen hos köparen. Ordererkännandet innefattar inte kap-, emballage- och fraktkostnader. Dessa tillkommer utöver, om annat inte är överenskommet vid ordertillfället eller per avtal mellan Vink och köparen. Vink förbehåller sig rätten till delleverering samt till att över- eller underleverera med +/- 10 %, om inget annat är överenskommet.

2. PRIS

Gällande Prislista – Vink vidhåller sig rätten att justera denna utan föregående varsel. Alla priser är exkl. moms.

3. BETALNING

Betalningsvillkor enligt offert, ordererkännande och faktura. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt offert, ordererkännande och faktura. Vink kan annullera en tidigare erkänd order, om det finns ett ouppklarat, ekonomiskt mellanhavande med köparen.

4. EXPEDITIONSAVGIFT

För order under 1000 kr exkl. moms, kapning, emballage och frakt tar Vink ut en expeditions avgift på 475 kr om inget annat avtalats.

5. EMBALLAGE

Vink debiterar emballage om inte annat är överenskommet. Emballage tas inte i retur.

6. LEVERANSTIDER

Leveranstiden rättar sig om möjligt efter köparens önskemål. Vink förbinder sig dock inte vid den bekräftade leveranstiden. Oförutsedda händelser så som strejk, lockout, driftstörningar, “force-majeure” förlänger leveransåtagandena under motsvarande tid. Vid tillfälle när försening har uppstått är köparen inte berättigad till att häva köpet, kräva ersättning eller få reducerat pris på varorna.

7. LEVERANSVILLKOR

Vinks leveransvillkor är i enlighet med gällande incoterms som innebär att vid DAP leverans, dvs. Vink betalar frakten med eget fraktavtal, står Vink för risken fram till köparens lager. Vid FCA leverans, dvs. med annans fraktavtal (t ex köparens), övergår risken till köparen direkt när godset har lastats på trasportbilen. Vid DAP leverans anmäls skadan direkt till Vink och vid FCA direkt till transportfirman. Fraktkostnader betalas av köparen, om inte annat är avtalat eller enligt offert.

8. REKLAMATION

Köparen ansvarar för att vid godsmottagning grundligt gå igenom varorna för att stämma av att de är i fullgott skick. Reklamationer på levererade varor måste ske inom 8 dagar efter mottagandet av varan. Retur av reklamerade varor kan endast ske efter en i förväg träffad överenskommelse. Godkänns reklamationen, erhålls ersättning efter varans fakturerade värde. Vink ger ingen ersättning för annan förlust, inte heller för följdskador såsom intäktsförlust, tidsförlust, dagsböter m.m. Om inte ett fortlöpande ansvar uttryckligen är avtalat vid köpet. Vid transportskador se punkt 7. Leveransvillkor.

9. ANNULLERING AV ORDER

Annullering av order skall ske skriftligt. En annullering är först accepterad då vår skriftliga accept föreligger. Om annulleringen berör varor som vi normalt inte lagerför kan annullering ej ske, om inte vår leverantör har gett accept.

10. RETUR

Levererade lagervaror tas endast i retur efter en i förväg träffad överenskommelse och bifogad kopia av följesedel. Retur sker på köparens räkning. Kreditering sker med 80 % av det fakturerade värdet. Endast standard lagervaror som är väl emballerat och i säljbart skick kan tas i retur. Returnering av lagervaror skall ske senast 1 månad efter att överenskommelsen har träffats då annars denna förfaller. Varor som returneras utan överenskommelse mottags inte. Måttbeställda skivor eller projektbaserad produktion/kapning tas inte i retur.

11. PRODUKTANSVAR

Vink är endast ansvarig för personskada, om det kan bevisas, att skadan beror på fel eller försummelse från Vink eller annans sida som Vink har ansvaret för. Ersättning för personskada kan aldrig överstiga den ersättningsnivå som gäller enligt svensk lag vid gällande tidpunkt. Vink är inte ansvariga för skada på fast egendom eller lösöre om skadan inträffar medan varan är i köparens förvar. Vink är inte heller ansvarig för skada på fast egendom och lösöre på samma villkor som för personskada, dock kan Vinks totala ansvar aldrig överstiga 1 000 000:00 SEK inkl. räntor och kostnader per skada. Vink är inte ansvarig för indirekta skador och förluster såsom driftsförlust, avansförlust och all annan indirekt förlust. I den utsträckningen som Vink kan åläggas produktansvar gentemot tredje man, är köparen skyldig att hålla Vink skadelös i samma utsträckning som Vinks ansvar begränsas enligt befintliga försäljnings- och leveransvillkor. Skulle tredje man ställa krav på en av parterna om ersättningsansvar enligt denna punkt, skall denna part genast underrätta den andra om detta. Vink och köparen är båda skyldiga till att låta sig stämmas vid den domstol, som behandlar ersättningskrav, som har yrkats mot en av dem på grundval av en skada, som påstås vara förorsakad av försäljningsobjektet.

Ladda ner försäljningsvillkor

Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan