Turbulensen på råvarumarknaden som beror på obalans mellan utbud och efterfrågan har hitintills resulterat i att ett flertal halvfabrikatsleverantörer har som konsekvens höjt sina priser. Justeringarna motiveras med ökade kostnader kring transporter och produktion, men framför allt bristen av tillgång av råmaterial som fortsatt leder till en dramatisk prisutveckling.

Efterfrågan på plastråvara ökade kraftigt, mycket mer än förväntat, under slutet av 2020. Sedan dess har efterfrågan stadigt ökat vilket drivit upp priserna. Stora volymer råmaterial producerat i USA och Saudi Arabien har omdirigerats till den Asiatiska marknaden istället för att nå den Europeiska marknaden.

Bristen av råmaterial på utbudssidan förstärks ytterligare med anledning av att det finns för närvarande ett onormalt högt antal deklarerade Force Majeure från de företag som producerar plastråvaran och primärprodukterna till plasterna. Det handlar om ett 30 tal aktiva Force Majeure vilket är 3 gånger så många som för ett halvår sedan.

En större del av dessa såsom etylen, polypropen, butadien berör produktionen av t.ex. polyolefiner, polystyren och ABS, men även andra viktiga råmaterial påverkas av rådande situation såsom nafta och bensen som används i tillverkningen av halvfabrikat såsom t.ex. PC och PMMA.

Någon prognos för hur länge problemet kommer kvarstå finns i dagsläget inte. Grundorsakerna är så komplexa och varierande i sin natur. Hursomhelst bör man vara medveten om att den ovissa situationen avseende prisutvecklingen på marknaden kommer att fortgå under de närmaste månaderna.

Vi följer noga utvecklingen på den globala plastmarknaden varpå vi kommer att hålla er fortlöpande informerade om hur detta påverkar den svenska marknaden med ambitionen att effekten ska bli så liten som möjligt för våra kunder.


Vi aviserar prisjusteringar på grund av ovan nämnda faktorer per den 12:e April 2021.

Med hänsyn till den rådande situationen hoppas vi på förståelse för vårt agerande och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete och för att få en klar bild över hur höjningen påverkar er, ber vi er att kontakta er personliga säljare.


Med vänliga hälsningar,
VINK Essåplast Group AB
Tel: 010 - 211 99 00

E-mail: info@vink.se