Vår integritetspolicy

I vårt sekretessåtagande skall vi: • se till att dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt.
 • inte sälja dina uppgifter till tredje part.
 • ge dig sätt att när som helst hantera och granska hur vi interagerar med och marknadsför produkter till dig.

Vink essåplast förbinder sig att skydda och respektera din integritet. Vår integritetspolicy (tillsammans med våra användningsvillkor och eventuella andra dokument som vi hänvisar till) anger på vilken grundval de personuppgifter som vi samlar in om dig eller som du ger oss, kommer att behandlas av oss. Denna policy visas på alla webbplatser tillhörande Vinkgruppen eller närstående bolag. Om du är en befintlig kund eller leverantör har vi redan begränsad personlig information om dig eller din personal, till exempel namn och efternamn, kontaktuppgifter, födelsedatum, adresser, betalningsuppgifter etc. Att spara och behandla dessa personuppgifter är nödvändigt för fortsatt handel mellan Vink essåplast och dig själv. Genom att fortsätta att handla av Vink essåplast och dess närstående bolag eller genom att lämna personuppgifter, godkänner du insamling, överföring, lagring, uppdatering och/eller behandling i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det syfte för vilket de har samlats in. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med GDPR. Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy allt eftersom behov uppstår på grund av förändringar i europeisk eller lokal lagstiftning. När sådana förändringar äger rum kommer du att bli informerad om det. Med undantag för personuppgifter som specificeras i denna policy kan vi samla in ytterligare personuppgifter från dig, endast om du valt att skicka dem till oss.

Användning av informationen

Vi kan komma att använda den information som vi har om dig av olika skäl, till exempel:

 • För att fullgöra de skyldigheter som följer av eventuella avtal som har ingåtts mellan dig och oss. 
 • För att följa eventuella juridiska och/eller lagstadgade skyldigheter i enlighet med relevant kommunal lagstiftning. 
 • För att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator. 
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär av oss eller som vi tror kan intressera dig, i fall då du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål. 
 • För att du ska kunna delta i våra tjänsters interaktiva funktioner när du väljer att göra det. 
 • Att meddela dig om ändringar i våra produkter och/eller tjänster. Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig via e-post, telefon, tryckta medier eller på annat sätt med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig. Vink essåplast delar inte sina kunders, leverantörers och/eller deras anställdas personuppgifter med någon tredje part i syften som vidare marknadsföring av dessa tredje parter. 

Den information vi samlar in från dig beror på vilka aktiviteter du utför på vår(a) webbplats(er), om du är inloggad eller inte och om du gör en beställning. Till exempel kan vi komma att samla in, behandla, uppdatera och lagra några, alla eller kombinationer av följande personligt identifierbara uppgifter om dig:

 • Kontaktperson (För- och efternamn) 
 • Företagsnamn, registreringsnummer och skatterelaterade nummer 
 • Postadress 
 • Betalningsinformation (som kan innehålla kreditkorts- eller bankkontoinformation) 
 • Telefonnummer 
 • E-postadress(er) 
 • Kontaktperson(s)(ers) namn 

Följande fall är exempel på när sådan information kan komma att samlas in, behandlas, uppdateras eller lagras: 

 • När du lämnar information genom att fylla i onlineformulär på vår webbplats. Detta inkluderar information som lämnas då du registrerar dig för att använda vår webbplats, köper våra produkter och fyller i kontaktformuläret. Vi kan också fråga dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats. 
 • När du kontaktar oss kan vi komma att spara uppgifter från korrespondensen. 
 • När du fyller i enkäter som vi använder i undersökningssyfte eller för att förbättra våra tjänster; det finns dock ingen skyldighet för dig att svara på dem. 
 • När du genomför transaktioner via vår webbplats och slutför beställningar. 
 • När du besöker våra webbplatser och får tillgång till resurser vi kan komma att samla in data med hjälp av cookies (se nedan för mer information om cookies). 
 • När du handlar med oss, inklusive förfrågningar om erbjudanden, prisuppgifter etc. I sådana fall kan insamlingen av personuppgifter också vara nödvändig för att slutföra handelsavtalet.

Vink essåplast förlitar sig också på datainsamling för att vidareutveckla sina legitima intressen som underlag för att behandlingen ska vara lagenligt.

För Vink essåplast är ett berättigat intresse när vi har en affärsrelaterad eller kommersiell anledning att användia din information. Även under dessa omständigheter får det legitima intresset inte orättvist motverka dina rättigheter när det gäller GDPR. Generellt kommer Vink essåplast att förlista sig på legitima affärsintressen när man samlar in vilken kombination som helst av följande personuppgiftskategorier:

Personuppgiftskategori  

Beskrivning (exempel)  

Behandlingens syfte 
 Identitet Namn
Efternamn
Kontaktpersonens/representantens namn
 • Allmän kommunikation med handelspartner.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning. 
 Finansiellt

Kreditgränser
Betalningshistorik
Bankuppgifter


 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning. 
 Kontakt

Postadress för leveransändamål.
Telefonnummer och/eller e-postadress för kontaktändamål.

 • Allmän kommunikation med handelspartner.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter. 
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning.
Affärstransaktioner

Försäljningsordrar (kunder)
Inköpsordrar (leverantörer)
Gällande betalningar för ovanstående.

 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning.
Avtalsmässigt Detaljer om den affärsförbindelse som vi har med dig.
 • Allmän kommunikation med handelspartner.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning.
Platsrelaterat Data vi får omvar du är, den adress från vilken du ansluter en dator till internet.
 • Allmän kommunikation med handelspartner.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning.
 Beteendemässigt Information om hur du använder våra produkter och tjänster.
 •  Att beräkna vilka av våra produkter och tjänster som kan intressera dig och informera dig om dem.
 • Att utveckla produkter och tjänster samt marknadsföra sådana produkter och tjänster och lämna handelserbjudanden.
Öppna data och offenliga register Uppgifter om dig som finns i offentliga handlingar och uppgifter om dig som är allmänt tillgängliga på internet, eller som du kanske har delat via sociala medier.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska skyldigheter.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
Användningsdata Allmänna uppgifter om hur du använder våra produkter och tjänster.
 • Allmän kommunikation med handelspartner.
Dokumentationsdata Uppgifter om dig som lagras i dokument i olika format, eller kopior av dessa. Detta omfattar bland annat kreditreferenser, generell korrespondens etc.
 • Allmän kommunikation med handelspartner.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning.
 Samtycken Alla tillstånd, godkännanden eller önskemål som du ger oss. Detta kan bland annat omfatta hur du vill att vi ska kontakta dig, oavsett om du föredrar att få papperfakturor och - utdrag eller föredrar e-postformat.  
 • Allmän kommunikation med handelspartner.
 • Att vara effektiva i hur vi uppfyller våra juridiska och avtalsenliga förpliktelser.
 • Att följa gällande lagstiftning.

 I tabellen nedan visas exempel på hur Vink essåplast kan använda dina personuppgifter och de databaser som Vink essåplast använder sig av för att göra det.

Syftet med databehandlingen Hur data behandlas Rättslig grund för databehandlingen Databehandlingens varaktighet Mottagare av personuppgifterna Överföring till länder som inte erbjuder adekvat dataskydd
 • Att hantera vår affärsförbindelse med dig.
 • Att uveckla nya sätt att möte dina behov och att få vår verksamhet att växa.
 • Att utveckla och genomföra marknadsföringsaktiviteter.
 • Att undersöka hur du använder våra produkter och tjänster
 • Att ge råd eller vägledning om våra produkter och tjänster.
 • Att begära feedback om våra produkter och tjänster.
 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt.
 • Justeras eller kombineras.
 • Arkiveras
 • Ditt samtycke (nya handelspartner).
 • Att fullgöra avtal.
 • Våra legitima intressen.
 • Våra juridiska skyldigheter.
 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring.
 • I förekommande fall, för en online-session.
 • Vink essåplast
 • Regerings- och tillsynsorgan.
 • I tillämpliga fall, tredjeparts entreprenörer.
Ingen
 • Att leverera produkter
 • Att göra och hantera kund- och leverantörsbetalningar. 
 • Att hantera kundkonton.
 • Att samla in och kräva in pengar som man är skyldig oss eller göra leverantörsbetalningar vi är skyldiga. 
 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt.
 • Justeras eller kombineras.
 • Arkiveras.  
 • Att fullgöra avtal.
 • Våra legitima intressen. 
 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring. 
 • Vink essåplast Group AB
 • Ingen 
 • Att leverera produkter.
 • Att göra och hantera kund- och leverantörsbetalningar.
 • Att hantera kundkonton
 • Att samla in och kräva in pengar som man är skyldig oss eller göra leverantörsinbetalningar vi är skyldiga. 
 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt.
 • Justeras eller kombineras
 • Arkiveras 
 • Att fullgöra avtal
 • Våra legitima intressen 
 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar och datalagringar. 
 • Vink essåplast Group AB
 • Ingen 
 • Att följa gällande lagar och bestämmelser.
 • Att svara på kunders och leverantörers reklamationer och försöka lösa dem. 
 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • inhämtas
 • Används
 • Offentliggörs
 • Sprids eller görs tillgänglig på annat sätt.
 • Kombineras
 • Arkiveras 
 • Att fullgöra avtal
 • Våra legitima intressen
 • Vår(a) juridiska skyldighet(er) 
 • Som föreskrivs av lagar och datalagring. 
 • Vink essåplast Group AB
 • Regerings- och tillsynsorgan 
 • Ingen 
 • Att driva vår verksamhet på effektivt, fungerande och ekonomiskt sätt. Detta inkluderar hantering av vår finansiella ställning, affärsmöjligheter, planering, kommunikation, bolagsstyrning och revision.
 • Samlas in
 • Lagras
 • Registreras
 • Inhämtas
 • Används
 • Offentliggörs
 • Kombineras
 • Arkiveras
 • Våra legitima intressen
 • Vår(a) juridiska skyldighet(er)
 • Avtalets löptid 
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring
 • Vink essåplast Group AB
 • Regerings- och tillsynsorgan
 • Ingen
 • För att utöva våra rättigheter som anges i avtal eller kontrakt.
 • Samlas in
 • Lagras
 • Registeras
 • Inhämtas
 • Används
 • Att fullgöra avtal
 • Avtalets löptid
 • Som föreskrivs av lagar om datalagring
 • Vink essåplast Group AB
 • Ingen

När du lämnar personuppgifter på en av våra webbplatser

 • är du medveten om att Vink essåplast eller dess närstående bolag kan komma att samla in, uppdatera och behandla dina personuppgifter, 
 • bekräftar du att all information som du tillhandahåller är korrekt, exakt och fullständig, och att du inte medvetet lämnar någon falsk information eller utger dig för att vara någon annan person eller organisation eller på ett oriktigt sätt återger dig själv eller någon annan person eller organisation.

Våra webbplatser och appar är inte avsedda för barn under 16 år. Vi kommer inte medvetet att begära uppgifter online från, eller rikta marknadsföring online mot, barn under 16 år.

Automatiserat beslutsfattande och profilering och särskilda personuppgiftskategorier
När det gäller GDPR har du rätt att göra invändningar mot automatiserat beslutsfattande och profilering baserat på särskilda uppgiftskategorier.

Särskilda uppgiftskategorier avser personuppgifter om etniskt ursprung eller ursprung av viss ras, fackligt medlemskap, kriminalregister etc. Vink essåplast samlar inte in, lagrar, uppdaterar eller behandlar någon av de särskilda uppgiftskategorierna. Om denna status ändras vid något tillfälle i framtiden, uppdaterar Vink essåplast denna sekretesspolicy på nätet i enlighet med detta.

Automatiserat beslutsfattande och profilering avser en process för att låta datorsystem generera resultat som har rättsverkan. Generellt använder Vink essåplast inte automatiserat beslutsfattande och profilering i relationerna med handelspartnerna. Om denna status ändras vid något tillfälle i framtiden, uppdaterar Vink essåplast denna sekretesspolicy på internet i enlighet med detta och du blir då underrättad.

Cookies
Cookies är textfiler som används av din dators webbläsare och som lagrar besöksdata. Cookies används vanligtvis på internet och skadar inte ditt system.

Vi använder för närvarande cookies för att samla in allmänna hanteringsdata som används för att planera förbättringar av våra tjänster. Vi använder följande cookies, som har en livslängd enligt följande:

 • PHPSESSID – 1 timme 
 • STUID – 1 timme 
 • STVID - 1 år 
 • form_key – 1 timme 
 • mage-banners-cache-storage – 1 session 
 • mage-cache-sessid - 1 session 
 • mage-cache-storage - 1 session 
 • mage-cache-storage-section-invalidation – 1 session 
 • mage-messages – 1 år  
 • mage-translation-file-version - 1 session 
 • mage-translation-storage - 1 session 
 • private_content_version - 10 år 
 • section_data_ids - 1 session 

OBS! – Cookies ovan hänvisar till de cookies som används av de centralt hanterade Vink-webbplatserna och webbshopparna. För en lista över cookies som används av de olika enskilda Vink-företagen, hänvisas du till sekretesspolicyerna på deras respektive webbplatser och webbshopar.

Om du inte vill acceptera cookies kan du konfigurera webbläsaren så att de inte accepteras. Vänligen hänvisa till din webbläsares hjälpfunktion för mer information. Med förbehåll för särskilda regionala europeiska lagar kan du bli ombedd att godkänna cookies via en cookiebanner på webbplatsen. Du bör dock komma ihåg att detta kan påverka vår förmåga att behandla de transaktioner du vill få auktoriserade. Du kan aktivera eller inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan ta reda på hur du gör det här och hitta mer information om cookies på https://www.aboutcookies.org/ (Observera att Vink essåplast inte kontrollerar denna webbplats och är inte ansvarig för innehållet. Den tillhandahålls endast som information. För den mest aktuella webbläsarspecifika informationen, vänligen kontakta din webbläsares tillverkare.)

Här lagras dina personuppgifter
Alla uppgifter som du lämnar till oss lagras, behandlas och uppdateras normalt i ett land inom Europeiska unionen (EU). Även om det inte är normalt för Vink essåplast att göra det, kan data överföras till och lagras på en plats utanför EU. I så fall ska Vink essåplast se till att det endast är länder och/eller tredjepartsprocessorer som följer EU:s föreskrifter som används med hjälp av medel som föreskrivs av den europeiska allmänna dataskyddsförordningen.

På samma sätt kan uppgifter behandlas av personal som arbetar utanför EU för oss eller vår närstående tjänsteleverantör. Sådan personal kan vara engagerad i bland annat genomförandet av din order, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster.

Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte lämna ut ditt lösenord till någon.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda alla personuppgifter du ger oss, kan vi inte garantera säkerheten för de uppgifter som skickas från din terminal till vår webbplats.

När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. Här ingår:

 • Hashing 
 • SSL-kryptering 
 • ISO 27001 

Vi vidtar också lämpliga steg, till exempel krypterade lösenord och återställning av lösenord via e-post utan direkta lösenord, för att verifiera din identitet innan vi ger tillgång till din personliga profil.

Utlämnande av information om dig
Regionala företag i Vink-familjen kan lämna ut dina personuppgifter i marknadsföringssyften. För att vidarebefordra våra legitima intressen kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part:

 • Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, kan vi i så fall lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. 
 • Om Vink essåplast eller större delen alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, då kommer personuppgifter som innehas av denne om kunder och leverantörer och/eller deras anställda att ingå i de överförda tillgångarna. 
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller sprida dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller för att göra gällande eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal eller för att skydda våra eller vår koncerns, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. 
 • När vi främjar Vink essåplasts legitima intressen och dess närstående företagsgrupp genom att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken. 

I alla ovanstående fall kommer vi att informera dig om att dina personuppgifter har lämnats ut till en tredje part.

Dina rättigheter
När det gäller den europeiska allmänna dataskyddsförordningen, har du följande rättigheter:

1. Att få detaljerad information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, behandlas och uppdateras.
2. Att få rättelse av felaktiga personuppgifter som har samlats in och lagrats av Vink essåplast.
3. Med förbehåll för företaget Vink essåplasts konkurrerande rättigheter och lagliga skyldigheter, har du rätt att få dina personuppgifter delvis eller fullständigt raderade om

 • Vink essåplast inte längre behöver personuppgifterna för de syften som de samlades in för,
 • du vill dra tillbaka det samtycke du gav till att låta dina personuppgifter behandlas, 
 • behandlingen är baserad på att främja Vink essåplasts legitima intresse, kan du göra invändningar mot sådan behandling. Denna invändning vägs mot Vink essåplasts rättigheter och juridiska skyldigheter för att ytterligare behandla personuppgifterna, 
 • behandlingen är olaglig. 

4. Att begränsa behandlingen av personuppgifter om

 • personuppgifterna är felaktiga, 
 • behandlingen är olaglig, 
 • Vink essåplast inte längre behöver personuppgifterna för de syften som den har samlats in för,
 • behandlingen är baserad på att främja Vink essåplasts legitima intresse. I sådant fall kan du göra invändningar mot sådan behandling. Denna invändning vägs mot Vink essåplasts rättigheter och juridiska skyldigheter att ytterligare behandla personuppgifterna. 

5. Om behandlingen baseras på att främja Vink essåplasts berättigade intresse kan du begära att sådan behandling upphör. Denna invändning vägs mot Vink essåplasts rättigheter och juridiska skyldigheter att ytterligare behandla personuppgifterna.
6. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på att främja Vink essåplasts berättigade intresse, har du rätt att ladda ner dessa personuppgifter i digitalt format.
7. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, har du rätt att återkalla ett sådant samtycke.

Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera de relevanta rutorna på de onlineformulär som vi använder för att samla in dina personuppgifter. Du kan också utöva dina rättigheter när som helst genom att kontakta oss på info@vink.se.

Om vi har lämnat ut dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy ska vi vidta rimliga åtgärder för att informera alla parter som vi har lämnat dessa uppgifter till om begäran att ta bort denna information.

Våra webbplatser kan emellanåt komma att innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och filialer. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att de har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa webbplatser.

GDPR ger dig rätt att få tillgång till information om dig. Din rätt till åtkomst kan utövas i enlighet med lagen. Eventuell begäran om åtkomst kommer att behandlas utan kostnad.

Ändringar i vår integritetspolicy
Du kommer att bli underrättad om eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy i framtiden.

Frågor och reklamationer
Om du har några frågor angående dina personuppgifter, kontakta vår operativa arbetsgrupp via e-post på info@vink.se

Reklamationer gällande någon verksamhet hos en av Vink-företagen kan också riktas till någon av följande nationella dataskyddsmyndigheter:

Land Namn Adress Webbplast E-postadress Telefon
Österrrike Osterreichischer Datenzubehörde Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien https://www.dsb.gv.at/ dsb@dsb.gv.at +43 1 531 15 / 202525
 Belgien  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke leveranssfeer (CBPL)  Rue de la Presse 35, 1000 Bryssel  https://www.privacycommission.be/  commission@privacycommission.be  +32 2 274 48 78
 Republiken Tjeckien  Úřad pro ochranu osobních údajů  Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  https://www.uoou.cz/en/  https://www.uoou.cz/en/  +420 234 665 111
 Danmark  Datatilsynet  Borgergade 28, 5, DK-1300 Köpenhamn K  https://www.datatilsynet.dk/  dt@datatilsynet.dk  +45 33 19 32 00
 Finland  Tietosuojavaltuutetu n toimisto  Ratapihantie 9, 6th floor, 00520 HELSINGFORS  https://tietosuoja.fi/etusivu  tietosuoja@om.fi  +358 29 56 66700
 Frankrike Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)  3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07  https://www.cnil.fr/    +33 1 53 73 22 22
 Tyskland Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit  Husarenstr. 30 - 53117 Bonn  https://www.bfdi.bund.de/DE/Home/home_node.html  poststelle@bfdi.bund.de  +49 228 997799 0
 Ungern  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsá g Hatóság  H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C  https://www.naih.hu/  privacy@haih.hu  +36 1 391 1400
 Nederländerna Autoriteit Persoonsgegevens  Prins Clauslaan 60, 2595 AJ HAAG  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/    +31 70 888 85 00
 Norge  Datatilsynet  Tollbugata 3, 0152 Oslo  https://www.datatilsynet.no/  veiledning@datatilsynet.no  +47 22 39 69 00
Slovakien Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 https://www.coe.int/en/web/data-protection/slovakia statny.dozor@pdb.gov.sk +421 7 59379 378
Spanien Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid https://www.aepd.es/index.html   +34 901 100 099 - +34 912 663 517
Sverige Datainspektionen Drottninggatan 29, plan 5 https://www.datainspektionen.se/ datainspektionen@datainspektionen.se +46 8 657 61 00
Schweiz Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauft ragter (EDÖB) Federal Palace West Wing, 3003 Bern https://www.bk.admin.ch/bk/de/home.html info@bk.admin.ch +41 58 462 21 11
UK Information Commissioner's office Wycliff house, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF https://ico.org.uk/   +44 1625 545745
EU Europeiska dataskyddsövervakaren Rue Montoyer 30, Bryssel https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en edps@edps.europa.eu +32 2 283 19 00

Ladda ner vår integritetspolicy

Vill du ha mer information från oss? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Vänligen skriv in bokstäver och siffror nedan